O firmě  | Certifikace  | Reference  | Realizace  | Projekce  | Kontakt
Autodoprava  | Půjčovna  | Recyklace  | Zimní údržba  | Hydraulické hadice

Integrovaný systém dle mezinárodních norem
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008


Společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o. již v roce 2002 zavedla systém managementu kvality dle normy ISO 9001 ( ČSN EN ISO 9001:2009 ), následně v roce 2005 tento systém rozšířila i o environmentální management dle normy ISO 14001 ( ČSN EN ISO 14001:2005 ) a v roce 2011 celý systém integrovala a rozšířila i o systém managementu bezpečnosti práce dle OHSAS 18001 (ČSN OHSAS 18001:2008).

Všechny tyto tři systémy jsou pravidelně auditovány nestranným certifikačním orgánem, který provádí dozorové a recertifikační audity. V rámci těchto auditů je společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o. každoročně prověřována, a to na úrovni všech dokumentů, záznamů a činností.

Zavedení, udržování, rozvíjení a neustálý soulad těchto tři systémů, společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o. chápe jako důležitý krok v 21.století, který plně navazuje na prioritu spokojeného zákazníka, v kontextu všech služeb poskytovaných společností, s maximálně šetrným přístupem k ochraně životního prostředí a s veškerými navazujícími přístupy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Tyto priority společnost přijala jako závazek implementující do integrovaného systému řízení kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce.



Integrovaná politika kvality, EMS a BOZP

Vedení společnosti vyhlašuje tuto integrovanou politiku, která je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a všechny zainteresované strany, s cílem naplňování požadavků spokojeného zákazníka, zájmů zaměstnanců a kvalitou jejich práce, ochranou životního prostředí, dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a v neposlední řadě důsledným plněním všech legislativních a jiných požadavků.

Vedení společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o. přijímá a vyhlašuje tuto integrovanou politiku se závazky:

 • rozpoznat, vnímat a uspokojovat potřeby a požadavky zákazníka
 • poskytovat veškeré služby kvalitně, řádně a včas
 • předcházet možnosti vzniku neshod a incidentů
 • neustále zlepšovat efektivnost managementu, používaných postupů, včetně dokumentace a implementace
 • neustálé zvyšovat úroveň odborných znalostí, dovedností a kvalifikace zaměstnanců
 • požadovat od svých zaměstnanců a obchodních partnerů plnění požadavků kvality, šetrné zacházení k životnímu prostředí a spolupodílet se na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • plnit a dodržovat požadavky právních předpisů a dalších požadavků, ke kterým se společnost zavázala
 • dokumentovat a neustále zlepšovat environmentální profil a výkonnost systému managementu BOZP
 • minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí a zdraví zaměstnanců a ostatních osob
 • stanovovat a přezkoumávat přijaté cíle a cílové hodnoty
 • zavádět a zlepšovat postupy k identifikaci, plánování a řízení všech aspektů a rizik společnosti
 • zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně ŽP mezi svými zaměstnanci a obchodními partnery
 • posilovat povědomí a odpovědnost zaměstnanců a obchodních partnerů za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v prostorách působení společnosti
 • preventivně předcházet havarijním situacím, znečisťování ovzduší, vody, půdy a činnostem, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí, včetně předcházení nadměrného vzniku odpadů
 • předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví a neustále zlepšovat řízení a výkon v oblasti BOZP
 • zajistit potřebné zdroje k plnění všech cílů a aktivit na úseku kvality, ŽP a BOZP
 • pravidelně přezkoumávat neustálou vhodnost a přiměřenost integrované politiky

V Broumově dne: 9.12.2010

Ing. Kudera Vladimír
ředitel společnosti
Netík Miroslav
jednatel společnosti
Netík Martin
manažer integrovaného
systému


Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov
tel./fax: 491 523 543-5, mobil: 777 762 301, e-mail: info@bssbroumov.cz
Doporučené odkazy - Webová kamera (mimo provoz) -