O firmě  | Certifikace  | Reference  | Realizace  | Projekce  | Kontakt
Autodoprava  | Recyklace  | Zimní údržba  | Hydraulické hadice

Integrovaná politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1992 a specializuje se zejména na provádění pozemních staveb, včetně příslušného servisu.

Hlavní prioritou společnosti je spokojený zákazník, na úrovni všech poskytovaných služeb, a to v kontextu jak s maximálně šetrným přístupem k ochraně životního prostředí, tak i s veškerými přístupy k zajištění systému managementu BOZP. Tuto prioritu společnost přijala jako závazek implementující do integrovaného systému řízení kvality, EMS a BOZP.Ředitel společnosti tímto vyhlašuje integrovanou politiku společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o., v níž se zavazuje k trvalému a neustálému zlepšování systému managementu kvality, k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění a ke zlepšování a zvyšování výkonnosti systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Základním cílem a strategickým zaměřením naší společnosti je spokojenost zákazníka, s ohledem na vytváření bezpečné práce s minimalizací pracovních rizik a s ohledem na minimalizací dopadů na životní prostředí.

Společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o. se především zavazuje:

  • Neustále zlepšovat systém managementu kvality, systém environmentálního managementu pro zvýšení environmentálních výkonností a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Vytvářet a zajišťovat dostatečné finanční, materiální a personální zdroje k zajištění plnění norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.
  • Plnit příslušné požadavky, které vycházejí jak z jednotlivých norem, tak i z legislativních, právních či jiných závazných povinností a uplatnitelných zákonných požadavků a také z požadavků, k nimž se společnost zavázala.
  • Zajišťovat prevenci vzniku úrazů, neustále zlepšovat řízení a výkonnost organizace v oblasti BOZP, odstraňovat nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP, pojednávat s pracovníky, či jejich zástupci.
  • Neustále chránit životní prostředí, včetně prevence znečištění.
  • Rozvíjet dovednosti a znalosti zaměstnanců. Zapojení všech zaměstnanců do integrovaného systému, s maximálním přijetím a dodržováním všech pravidel na úseku kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví
Tato Integrovaná politika je závazná pro vedení společnosti, pro všechny zaměstnance společnosti a také pro všechny zainteresované strany.

V Broumově dne: 31.12.2022

Ing. Kudera Vladimír
ředitel společnosti
Netík Miroslav
jednatel společnosti
Netík Martin
manažer integrovaného
systému


Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov
telefon: 491 523 543-5, mobil: 777 762 301, e-mail: info@bssbroumov.cz
Doporučené odkazy - Webová kamera